సేకరణ: డొమినికా రియల్ ఎస్టేట్

ఉత్పత్తులు: 14
 • డొమినికా రియల్ ఎస్టేట్ LOT-DM07
  విక్రేత
  పెట్టుబడి ద్వారా పౌరసత్వం
  సాధారణ ధర
  $ 220,000.00
  డిస్కౌంట్ ధర
  $ 220,000.00
  సాధారణ ధర
  యూనిట్ ధర
  కోసం 
  విక్రయించబడింది
 • డొమినికా రియల్ ఎస్టేట్ LOT-DM06
  విక్రేత
  పెట్టుబడి ద్వారా పౌరసత్వం
  సాధారణ ధర
  $ 200,000.00
  డిస్కౌంట్ ధర
  $ 200,000.00
  సాధారణ ధర
  యూనిట్ ధర
  కోసం 
  విక్రయించబడింది
 • డొమినికా రియల్ ఎస్టేట్ LOT-DM05
  a picture of some water and some rocks
  విక్రేత
  పెట్టుబడి ద్వారా పౌరసత్వం
  సాధారణ ధర
  $ 220,000.00
  డిస్కౌంట్ ధర
  $ 220,000.00
  సాధారణ ధర
  యూనిట్ ధర
  కోసం 
  విక్రయించబడింది
 • డొమినికా రియల్ ఎస్టేట్ LOT-DM04
  a wooden bench sitting in the middle of a garden
  విక్రేత
  పెట్టుబడి ద్వారా పౌరసత్వం
  సాధారణ ధర
  $ 200,000.00
  డిస్కౌంట్ ధర
  $ 200,000.00
  సాధారణ ధర
  యూనిట్ ధర
  కోసం 
  విక్రయించబడింది
 • డొమినికా రియల్ ఎస్టేట్ LOT-DM03
  విక్రేత
  పెట్టుబడి ద్వారా పౌరసత్వం
  సాధారణ ధర
  $ 255,000.00
  డిస్కౌంట్ ధర
  $ 255,000.00
  సాధారణ ధర
  యూనిట్ ధర
  కోసం 
  విక్రయించబడింది
 • డొమినికా రియల్ ఎస్టేట్ LOT-DM02
  విక్రేత
  పెట్టుబడి ద్వారా పౌరసత్వం
  సాధారణ ధర
  $ 220,000.00
  డిస్కౌంట్ ధర
  $ 220,000.00
  సాధారణ ధర
  యూనిట్ ధర
  కోసం 
  విక్రయించబడింది